Privacyverklaring

Klik hier om de privacyverklaring te downloaden of lees de verklaring hieronder. 

 

Het Rekenlokaal, gevestigd aan M. Zeldenrust-Noordanusstraat 20 1827 MJ Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.hetrekenlokaal.nl
M. Zeldenrust-Noordanusstraat 20
1827 MJ Alkmaar
072 – 201 3036

Beleid

Het Rekenlokaal hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onderstaand Privacyverklaring willen wij je informeren hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Uitgangspunten beleid 

 • Wij doen er alles aan doen om jouw privacy te waarborgen. Wij zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige vastlegging en bescherming van jouw persoonsgegevens.
 • Wij toetsen periodiek of de organisatorische en technische beheersmaatregelen nog voldoen en passen deze zo nodig aan indien noodzakelijk.
 • Wij houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en (ethische) gedragscodes. Hieronder valt ook Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Uitgangspunten algemene verordering gegevensbescherming (AVG) 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal Het Rekenlokaal:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waar deze voor zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens beschrijven wij hierna in ons Privacy Beleid;
 • Niet meer persoonsgegevens vragen dan strikt noodzakelijk is voor de verwerking van de met jou overeengekomen doeleinden;
 • Voor de verwerking vragen wij je toestemming;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij derden werkzaamheden in opdracht van ons uitvoeren om de voor jou gewenste doeleinden te kunnen realiseren; Met deze verwerkers sluit het Rekenlokaal verwerkersovereenkomsten af om jouw privacy te waarborgen.
 • Borgen dat alle (toekomstige) medewerkers op de hoogte zijn van het beleid en dat de medewerkers ook binnen het beleid werken. Voor alle (toekomstige) medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht die in de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd.
 • Jou inzage verlenen in de gegevens die wij van je hebben vastgelegd. Ook kun je een verleende toestemming voor vastlegging van jouw gegevens weer intrekken. Wij zullen de vastgelegde gegevens wijzigen, overdragen en / of verwijderen indien je daar om verzoekt en voor zover dat op grond van (fiscale) wet- en regelgeving is toegestaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten en/of leveranciers en/of prospects en/of geinteresseerde en/of overige stakeholders en/of medewerkers 

Het Rekenlokaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van bovenstaande groepen van personen:

 • Voor- en achternaam en eventueel tussenvoegsel
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn wij  verplicht om van (potentiele) klanten de identiteit vast te stellen. Wij stellen jouw identiteit vast door een kopie van jouw legitimatie te maken en verifiëren (eventueel) ook andere openbare bronnen om vast te stellen met wie wij zakendoen. Bewijzen daarvan dienen wij vast te leggen in onze administratie en ook dienen wij deze gegevens periodiek te actualiseren.

Van (jouw) medewerkers leggen wij aanvullend de volgende gegevens vast:

 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Rekenlokaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Communicatie over de (potentiele) opdracht en / of uitnodigingen;
 • Uitvoering geven aan arbeidsovereenkomsten;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten in de vorm van gerichte contacten.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Mondelinge toestemming;
 • Afgifte visitekaartje en / of koppeling op social media (linked-In, Facebook, Twitter) en of invulling contactgegevens op de website;

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Rekenlokaal bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Vanuit de (fiscale) wetgeving gelden meestal termijnen van 7 jaar voor administraties en fiscale aangiften en in sommige gevallen tot 10 jaar na afloop van de opdracht (bijvoorbeeld transacties met onroerende zaken).

Voor salarisverwerkingen bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de periode dat jouw medewerker(s) een contract heeft / hebben. Na uitdienstreden bewaren wij de gegevens tot maximaal 7 jaar alleen in de salaris- en financiële administratie.

Van prospects, stakeholders en andere geïnteresseerde bewaren wij gegevens gedurende de periode zolang wij deze nog als zodanig beschouwen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Rekenlokaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Rekenlokaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Rekenlokaal gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale deelknoppen

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van FacebookTwitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen)

om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Rekenlokaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetrekenlokaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Het Rekenlokaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Rekenlokaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.